Skip to main content

Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: „МАЕ Трейд“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206167894

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Разсадника-Коньовица“, бл. 20А, вх. Б, ет. 6, ап. 40

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Разсадника Коньовица“, бл. 20А, вх. Б, ет. 6, ап. 40

Телефон: 0882042930

E-mail: office@moderncraft.bg и support@moderncraft.bg

Уебсайт: https://moderncraft.bg/

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София ,1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-519

Факс: 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/ и https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5

 

„МАЕ Трейд“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент за защита на данните“, „ОРЗД“, „GDPR“). Настоящата информация има за цел да Ви информира за всички аспекти на обработване на личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с това обработване.

Ако имате каквито и да било въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни от нас, можете да ни пишете на посочените тук e-mail адреси или да използвате контактната форма на сайта. Това е най-бързият и ефективен начин да осъществите връзка с нас и затова го предпочитаме.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта и електронния магазин https://moderncraft.bg/ и сключването на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на сайта и електронния магазин https://moderncraft.bg/ и сключването на договор с Дружеството, включително за следните цели:

създаване на профил на регистриран потребител и предоставяне на пълна функционалност при използването на електронния магазин;
сключване и изпълнение на договор от разстояние;
индивидуализация на страна по договора;
кореспонденция между Вас и нас;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
изпращане на информационен бюлетин или съобщения за продукти (стоки) в електронния ни магазин при изразено от Вас желание.

Ние спазваме следните принципи при обработването на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в известна степен и без създаването на профил. Създаването на профил като регистриран потребител Ви дава възможност за достъп до пълната функционалност на сайта. Профилът се създава от Вас чрез няколко лесни стъпки, предвидени в сайта. За създаването му е необходимо да въведете Ваш e-mail адрес и парола, чрез които после ще ползвате сайта като регистриран потребител.
Покупко-продажба на стоки (продукти) от електронния ни магазин – за целите на валидното сключване и изпълнение на договора с Вас събираме Вашите имена, адрес за доставка, телефон и имейл. Можете да променяте данните в потребителския си профил по всяко време.
Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) или на информационни съобщения за стоки (продукти), предлагани на сайта – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини и информационни съобщения до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такива.
Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента.
Кореспонденция с потребителите на сайта – целта на тази операция е осъществяване на контакт с Вас или от Ваша страна с нас във връзка с нашия сайт, предоставяните чрез него стоки и услуги и сключваните между нас договори.

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуализиращи данни (имейл адрес, имена)
Цел, за която се събират данните: 1) осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин или информационни съобщения за стоки на сайта.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин или информационни съобщения за стоки на сайта се обработват на база дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес, имейл адрес)
Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на Администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Допълнителни данни, предоставяни от Вас, извън договорното основание
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт извън задължителната такава.
Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас като търговски партньори – физически лица или законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

Сключване и изпълнение на търговска сделка: за сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице и неговата позиция, а за партньор-физическо лице обработваме трите му имена, ЕГН, адрес, телефон и имейл адрес на база чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR

Личните данни обикновено са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Личните данни при партньори-юридически лица могат да бъдат събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Приемаме защитата на личните данни на децата сериозно и насърчаваме родителите им да играят активна роля при сърфирането им в интернет. Съдържанието на нашия сайт не е предназначено за лица под 14-годишна възраст, затова и целенасочено не събираме лични данни на такива лица, нито позволяваме създаването на профили от тях. Молим, ако сте под тази възраст, да не използвате сайта ни и да не си създавате потребителски профил в него. Ако смятате, че по случайност, без наше знание, са ни били предоставени лични данни на лице под 14-годишна възраст, моля да ни информирате за това незабавно чрез формата за контакт на сайта ни или като ни изпратите имейл на посочените по-горе имейл адреси. Ако установим, че сме събрали лични данни на потребител под 14-годишна възраст, ще заличим тези данни, включително ще изтрием профила му от нашия сайт.

Съхраняваме логове, които ни позволяват да удостоверим, че сте се съгласили с Общите условия на нашия сайт. Тези логове се създават, когато отметнете предвиденото за това поле във формата за регистрация или при поръчка без регистрация, и обичайно съдържат датата и часа, в който сте направили отметката, и e-mail адреса, чрез който сте се регистрирали при нас.

Администраторът може да използва и т. нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин. Повече за тях можете да научите от нашата Политика за бисквитките.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Споделяне на Вашите лични данни

Споделяме Ваши лични данни с други лица само в ограничени случаи.

За изпълнение на поръчката на стоки, която сте направили в електронния ни магазин, споделяме трите Ви имена, адерс, телефон и имейл адрес с автора, чията стока сте поръчали, с цел доставка на стоката, а в случаите на връщане, споделяме и банковите данни, които сте ни предоставили.

За извършване на доставката на поръчаните от Вас стоки споделяме данните Ви законтакт и с курирерската фирма. Обикновено използваме услугите на „Еконт Експрес“ ООД, с чиято Политика за поверителност можете да се запознаете на техния сайт на адрес https://www.econt.com/econt-express/privacy-policy.

За възстановяване на платена от Вас сума споделяме банковите Ви данни с обслужващата банка, за да може да бъде направен преводът към Вас.

Възможно е държавен орган или институция да ги поиска от нас в кръга на своите нормативно установени правомощия.

Извън това споделяме данните Ви само с надеждни и проверени партньори и само с цел да Ви предоставим качествено обслужване в рамките на нашите отношения. Полагаме грижа и се стремим да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират тяхната сигурност. Данните, които споделяме с тях, са в строго минимален обем и не надвишават целта, за която го правим.

Това са лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработване на лични данни и необходими за изграждането и функционирането на нашия сайт.

Хостингът на сайта ни се предоставя от „СуперХостинг.БГ“ ЕООД – утвърдена българска хостинг компания. С тях и тяхната политика за поверителност можете да се запознаете по-подробно на https://www.superhosting.bg/ и https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php.

Използваме услугата Google Analytics от Google, за да анализираме трафика на нашия сайт. Вие можете да се възползвате от услуга за анонимизиране на своя IP адрес, като инсталирате следната приставка в браузъра си: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Повече за практиките и политиките на Google по отношение на защитата на личните данни можете да научите на https://privacy.google.com/ и https://policies.google.com/privacy и https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

Вградени бутони на сайта нипрепращат към Facebook или Instagram. Информация за обработването и защитата на личните данни от тяхна страна се съдържа в приетите от тях политики за поверителност, достъпни на (без изброявянето да е изчерпателно):

https://bg-bg.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
Въпреки че внимателно проверихме политиките на нашите доставчици на услуги и смятаме, че те осигуряват адекватна защита на Вашите права, предварително Ви уведомяваме, че тези политики не са под наш контрол и могат да бъдат променяни от доставчиците на услуги. Затова Ви съветваме периодично да се информирате за тях.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, като ги редактирате в профила си при нас.

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате формата в Приложение № 4 или чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството може да изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Стремим се винаги да удовлетворяваме исканията Ви, когато те са допустими и основателни, както и да Ви отговорим в рамките на срока, определен от закона – 1 месец от датата на получаване на искането. В редките случаи, когато не можем да направим това в този срок, законът ни позволява да го удължим с още 2 месеца. Ще Ви информираме за всяко такова удължаване в рамките на 1 месец от получаването на искането, като ще Ви посочим и причините за него.

За да защитим както Вашите права, така и правата на други субекти на данни, в случай на съмнение кой е подателят на искането, може да Ви помолим да ни предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаване на Вашата самоличност, включително, но не само, да ни изпратите допълнителна информация за Вас или ако искането Ви е подадено по електронен път, да ни го изпратите подписано с електронен подпис или ще предприемем други разумни мерки в зависимост от искането, естеството и контекста на обработването на личните данни. В случай че искането се подава от пълномощник, пълномощното трябва задължително да бъде приложено към него.

Молим да имате предвид, че упражняването на правата зависи от конкретното правно основание/причина за събирането и обработването на личните данни и в някои случаи е възможно да не можем да удовлетворим исканията Ви. Например, ако сме задължени по закон да съхраним личните Ви данни за определен срок, няма да е възможно да ги изтрием преди неговото изтичане.

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени, можете да се свържете с нас, за да проверим въпроса и да предприемем своевременни действия във връзка с това.

Актуализация на Политиката

При промени в политиките, процедурите и методите за събиране и обработване на лични данни от нас и в мерките, които прилагаме за тяхната защита, ще Ви информираме своевременно, като ревизираме и актуализираме публикуваната тук Политика за поверителност.

Настоящата политика е приета на и влиза в сила от 08.11.2021 г.


Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: …………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление: …………………….

Адрес за кореспонденция: …………………….

Телефон: …………………….

E-mail: …………………….

Уебсайт: …………………….

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Наименование: …………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление: …………………….

Адрес за кореспонденция: …………………….

Телефон: …………………….

E-mail: …………………….

Уебсайт: …………………….

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: …………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление: …………………….

Адрес за кореспонденция: …………………….

Телефон: …………………….

E-mail: …………………….

Уебсайт: …………………….

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: …………………….

Администратор – приемащ данните: …………………….

 

Наименование: …………………….

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………….

E-mail: …………………….

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: …………………….

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление: …………………….

Адрес за кореспонденция: …………………….

Телефон: …………………….

E-mail: …………………….

Уебсайт: …………………….

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

…………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg