Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на платформата за електронна търговия https://moderncraft.bg/

I. Обща информация

Чл. 1. Платформата за електронна търговия https://moderncraft.bg/ („Платформа/та“, „Сайт/а/ът“, „Електронен/ния/ният магазин“) е собственост на и се управлява от „МАЕ Трейд“ ЕООД, ЕИК: 206167894, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, ж. к. „Разсадника Коньовица”, бл. 20А („МАЕ Трейд“, „Ние“, Нас“, „Ни“), достъпно за контакт от понеделник до петък в интервала от 10:00 ч. до 18:00 ч. на тел.: +359893769209, както и чрез e-mail: support@moderncraft.bg и office@moderncraft.bg или чрез формата за контакт, вградена в сайта.

Чл. 2. (1) Дейността на МАЕ Трейд се регулира от законодателството на Република България.

(2) Контрол върху дейността на МАЕ Трейд във връзка с тази Платформа за електронна търговия могат да осъществяват Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни, чиито актуални данни за контакт са достъпни на техните официални интернет страници. За улеснение на потребителите на Платформата МАЕ Трейд посочва тук данните за контакт на тези надзорни органи, извлечени от интернет страниците им и актуални към датата на публикуване на настоящите Общи условия на тази Платформа:

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5

тел.: (02) 9330565

факс: (02) 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: https://kzp.bg/ и https://kzp.bg/kontakti

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/ и https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5

II. Действие на Общите условия и свързаните политики

Чл. 3. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между МАЕ Трейд и всеки един от Потребителите на Сайта/Платформата за електронна търговия – регистрирани и нерегистрирани, независимо от начина, по който те ги ползват (вкл. при разглеждане на сайта, добавяне на стоки (продукти) в количката за пазаруване, поръчка на стоки (продукти), упражняване на правото на рекламация/връщане и др.).

(2) Общите условия представляват договор между МАЕ Трейд и Потребителите, имат обвързващ характер и установяват правилата за ползване на Платформата, всяка част от нейното съдържание и услуги, включително уреждат отношенията между МАЕ Трейд и Потребителите във връзка със сключването на договори за покупко-продажба на стоки (продукти), изложени в Платформата за електронна търговия https://moderncraft.bg/.

(3) Общите условия и свързаните с тях политики, посочени тук, са задължителни за всички Потребители на Платформата. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от тези Общи условия и свързаните с тях политики, както и да спазвате всички приложими закони, молим да не ползвате тази Платформа.

Чл. 4. (1) Ние от МАЕ Трейд уважаваме правото Ви на защита на личните данни и се стремим да прилагаме подходящи организационни и технически мерки, за да го гарантираме. Повече информация за различните аспекти на обработване на личните Ви данни от нас по повод тази Платформа и за правата, които имате във връзка с тях, се съдържа в нашата Политика за поверителност.

(2) Като всеки съвременен сайт Платформата ни използва „бисквитки“ (cookies), за да подобри представянето си, за статистически анализи и за да Ви осигури удобно и персонализирано пазаруване. Повече информация за бисквитките се съдържа в нашата Политика за бисквитките.

(3) Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките, прилагани от МАЕ Трейд за тази Платформа, са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 5. (1) Преглеждайки Сайта/Платформата/Електронния магазин или приемайки тези Общи условия (например, чрез отметка в специално предвидените за това полета в различни форми на Платформата), Вие признавате и декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани от тях и документите, съставляващи неразделна част от тях и включени тук чрез изрично препращане, и се съгласявате да носите отговорност за спазването на техните клаузи, както и на всички разпоредби от приложимото действащо законодателство в Република България.

(2) За избягване на съмнение, ако използвате която и да е част от Сайта/Платформата/Електронния магазин или ако кликнете в определеното за това поле, за да се съгласите с тези Общи условия, в случаите, когато Ви ги предоставяме в потребителски интерфейс на Сайта/Платформата/Електронния магазин, ние приемаме това като съгласие от Ваша страна с техните клаузи, включително с клаузите на свързаните с тях документи.

Чл. 6. (1) Общите условия и свързаните с тях политики могат да бъдат променяни едностранно от МАЕ Трейд по всяко време по усмотрение на МАЕ Трейд или ако се налага поради промени в приложимото действащо законодателство. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители. Когато промяната е във връзка с изменения в законодателството, промените биха могли да намерят приложение по отношение и на вече потвърдени или доставени поръчки, ако такива са нормативните изисквания.

(2) При промяна в Общите условия или който и да е от свързаните с тях документи ще Ви информираме своевременно за това по подходящ начин и ще публикуваме актуализираната им версия на Сайта/Платформата/Електронния магазин, като посочим и датата, от която е в сила промяната.

(3) Ако продължите да използвате Сайта/Платформата/Електронния магазин след такава промяна или отметнете в специално предвидено за целта поле, че сте съгласни с изменените Общи условия, това означава, че Вие приемате да бъдете обвързани от тях и свързаните с тях политики. Макар да се стараем да бъдем максимално открити спрямо нашите Потребители, е възможно, поради организационни и/или технически ограничения, да не можем да изпратим на всеки от Потребителите си отделен имейл за това, че са приети промени в Общите условия и/или свързаните с тях политики. Затова Вие също имате задължение да следите за евентуални промени в тях, като проверявате публикуваното на Сайта/Платформата съдържание на тези документи.

Чл. 7. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Чл. 8. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия или свързаните с тях политики бъде обявена за недействителна, останалите им клаузи остават в сила и продължават да действат в отношенията между МАЕ Трейд и Потребителите.

Чл. 9. (1) Сайтът може да съдържа препратки (линкове) към други сайтове – собственост на трети лица. Предоставяме Ви тези препратки (линкове) само за Ваше удобство, без това да означава, че ние гарантираме за тези сайтове. От момента, в който използвате някой от тях, Вие ставате обект на политиките и правилата на собственика на съответния сайт. Нашите правила и политики не се прилагат към тях.

(2) Ние нямаме задължение да осъществяваме мониторинг, оценка и контрол върху чуждите сайтове, съдържание, продукти и услуги и не поемаме гаранции за тях или тяхната достоверност, точност, надежност или законност.

(3) Преди да използвате сайта на което и да е трето лице, Ви препоръчваме да се запознаете с неговите общи условия, правила и политики.

(4) МАЕ Трейд не носи отговорност за сайтове, съдържание, продукти, услуги, действия, политики или практики на трети лица, независимо дали този Сайт препраща към тях.

III. Характеристики на Платформата/Електронния магазин

Чл. 10. Платформата за електронна търговия/Електронният магазин на МАЕ Трейд е достъпна на адрес https://moderncraft.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да разглеждат стоките (продуктите), изложени в нея, да правят поръчки на стоки (продукти), да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в Електронния магазин стоки (продукти), включително следното:

да се регистрират и да създадат свой профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в интернет;
да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките (продуктите), предлагани в Електронния магазин;
да извършват плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане и ако са предвидени инструменти за плащане в Електронния магазин;
да получават информация за нови стоки (продукти) и промоции, предлагани в Електронния магазин;
да преглеждат стоките (продуктите), техните характеристики, цени и условия за доставка;
да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в интернет;
да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките (продуктите), предлагани в Електронния магазин, за които правото на отказ от договора е приложимо, когато такава техническа възможност е предвидена в Електронния магазин.
Чл. 11. (1) МАЕ Трейд предлага в Електронния магазин стоки (продукти), които са произведени от други лица, а не са собствено производство на МАЕ Трейд.

(2) В секция „Чуждестранни автори“ в Електронния магазин са изложени стоки (продукти), които са на автори извън Република България, и от които МАЕ Трейд разполага с ограничено количество. Те се доставят на Потребителя чрез куриер от МАЕ Трейд, Потребителят плаща цената на МАЕ Трейд, а в случай на рекламация и връщане на стоката (продукта), тя се връща на МАЕ Трейд, съответно МАЕ Трейд заменя стоката (продукта) или връща на Потребителя платената от него цена за нея.

(3) Във всички останали секции в Електронния магазин са изложени стоки (продукти), които са на автори от Република България и които в обичайния случай се изработват за Потребителя, след като той направи поръчка. Те се доставят на Потребителя чрез куриер от самия автор, а не от МАЕ Трейд, Потребителят плаща на автора, а не на МАЕ Трейд, а в случай на рекламация и връщане на стоката (продукта), тя се връща на автора, а не на МАЕ Трейд, съответно авторът заменя стоката (продукта) или връща на Потребителя платената от него цена за нея. Отговорността за вреди, причинени от дефектна стока (продукт), се носи от автора.

(4) МАЕ Трейд, в качеството си на собственик на Платформата за електронна търговия https://moderncraft.bg/, може да предлага стоки на различни автори и доставчици в нея, като в тези случай МАЕ Трейд се явява в качеството си на посредник по отношение на сключените договори за покупко-продажба. Всеки автор, се задължава да приеме и да спазва настоящите Общи условия като страна по договор за покупко-продажба с Потребителя и има същите права и задължения каквито би имало МАЕ Трейд, ако беше страна по договора.

Чл. 12. МАЕ Трейд черпи информацията за стоките (продуктите), които предлага, от техните автори. Характеристиките и/или цените на стоките (продуктите), описани в Електронния магазин, могат да бъдат променяни от МАЕ Трейд по всяко време.

(3) МАЕ Трейд уточнява, че изображенията на стоките (продуктите) в Електронния магазин имат информативен и насочващ характер, съответно доставените стоки (продукти) могат да се различават в цветово отношение от тези изображения, в зависимост от техническите параметри и настройките на устройствата за визуализация, които Потребителите използват. Стоките (продуктите), които се намират на интернет страницата на Електронния магазин не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен каталог, описващ стоките (продуктите). В зависимост от настройките на мониторите/екраните на Потребителите, може да има цветово разминаване в стоките, които Потребителите виждат на страницата на Електронния магазин и тези, които получават.

(4) МАЕ Трейд полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена Сайта/Електронния магазин/Платформата. Въпреки това, трябва да се има предвид, че са възможни неволни технически грешки или пропуски в тази информация.

(5) Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на стоките (продуктите) да бъдат понякога непълни. Въпреки това,МАЕ Трейд се стреми да предостави на Потребителите относимата, подходяща и важна информация.

Чл. 13. (1) Всички стоки (продукти) на чуждестранни автори по чл. 11, ал. 2 по-горе, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

(2) Всички стоки (продукти) на български автори по чл. 11, ал. 3 по-горе, включително тези в промоция/намаление, се доставят или изработват и доставят от автора в посочения в описанието им срок.

(3) В случай че с една поръчка Потребителят е закупил стоки (продукти) на различни автори, той получава доставка от всеки отделен автор на неговата стока (продукт) и извършва плащането на цената на всяка стока към съответния автор. Електронният магазин не предвижда възможност за общо плащане на цената на няколко стоки (продукти) на различни автори, закупени с една поръчка.

Чл. 14. В зависимост от това в коя категория стоки (продукти) по чл. 11 по-горе попада конкретната стока (продукт) МАЕ Трейд и авторите на стоки (продукти) в Платформата организират доставянето на стоките (продуктите) и гарантират правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

IV. Използване на Електронния магазин

Чл. 15. (1) Потребителите сключват договори за покупко-продажба на стоките (продуктите) в Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпен на интернет адрес https://moderncraft.bg/.

(2) При поръчка на стока (продукт) по чл. 11, ал. 2 по-горе от секция „Чуждестранни автори“, МАЕ Трейд се задължава да достави и прехвърли на Потребителя собствеността на стоките (продуктите), поръчани от него чрез интерфейса на Електронния магазин, а Потребителят се задължава да заплати цената на тези стоки (продукти) на МАЕ Трейд с наложен платеж в момента на получаване на пратката от куриера и по сметката на МАЕ Трейд.

(3) При поръчка на стока (продукт) по чл. 11, ал. 3 по-горе на български автори от останалите секции на Електронния магазин, авторът, чиято стока (продукт) е предмет на поръчката, се задължава да достави и прехвърли на Потребителя собствеността на стоките (продуктите), поръчани чрез интерфейса на Електронния магазин, а Потребителят се задължава да заплати цената на тези стоки (продукти) на автора, от когото ги е получил, с наложен платеж в момента на получаване на пратката от куриера и по сметката на автора.

(4) Потребителите заплащат цената на доставените стоки (продукти) съгласно условията, определени в Електронния магазин и настоящите Общи условия. Цената е съобразно размера, обявена в Електронния магазин към момента на поръчката на стоката (продукта).

(5) Поръчаните от Потребителите стоки (продукти) се доставят в сроковете и при условията, определени на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия към момента на поръчката.

(6) Цената за доставката (куриерската такса) се определя от куриерската фирма, отделно от цената на стоките (продуктите), и не е включена в цената на стоките (продуктите), обявена в Електронния магазин.

Чл. 16. (1) Цените на стоките (продуктите) са указани в профила на всяка стока в платформата https://moderncraft.bg/ и са в български лева, с включени всички данъци.

(2) Стойността на пощенските и транспортните разходи не са включени в цените на стоките (продуктите). Те се начисляват спрямо цените на куриерската фирма при изпращане на стоките към Потребителя.

(3) Начинът на плащане, доставката и изпълнението на договора се определят в настоящите Общи условия, както и чрез информация, предоставена на Потребителя чрез интерфейса на Електронния магазин.

(4) Информацията, предоставена на Потребителя в тези Общи условия, е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) МАЕ Трейд посочва в Електронния магазин преди сключването на договора само общата стойност на стоките (продуктите), съдържащи се в поръчката, без тази на доставката.

Чл. 16. (1) Потребителите и МАЕ Трейд се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрацията, в случаите, когато тя се изисква, ако Потребителят е въвел съответното потребителско име и парола за достъп в Платформата.

(3) В случай че Потребителят няма регистрация в Електронния магазин, но желае да сключи договор за покупко-продажба се счита, че Електронните изявления, извършени от Потребителя, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя в електронното изявление.

Чл. 17. (1) За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят трябва да се регистрира, като въведе избрани от него потребителско име (имейл адрес) и парола за отдалечен достъп във формата за регистрация на Сайта. С тези потребителско име и парола той може да прави поръчки в Електронния магазин. Ако Потребител без регистрация в Електронния магазин направи поръчка, автоматично му се създава профил в Електронния магазин за следващи поръчки, като потребителското му име е имейл адресът, който е въвел във формата за поръчка.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Потребителят ще бъде поканен изрично по време на регистрацията да изрази съгласие с Общите условия в специално поле (checkbox). Регистрацията не може да продължи без това поле да е маркирано от Потребителя. Потребителят, който няма профил в Платформата и прави поръчка за първи път в нея, също ще бъде приканен да потвърди, че приема Общите условия.

(4) МАЕ Трейд потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо (имейл) на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка (линк) в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт (профил) на Потребителя и между него и МАЕ Трейд възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) За да използва пълната функционалност на Електронния магазин, Потребителят се нуждае от регистрация в него. МАЕ Трейд не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация, Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на Електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

(7) В случай, че при регистрацията е използван профил в уеб социални мрежи или други мрежи, когато функционалностите на Електронния магазин допускат това, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрация профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай МАЕ Трейд има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 18. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ адрес, използван от Потребителя за обмен на изявления с МАЕ Трейд e „Основен контактен електронен адрес“ на Потребителя по смисъла на тези Общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, МАЕ Трейд изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес с копие до стария Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от МАЕ Трейд на Потребителя.

(4) МАЕ Трейд информира Потребителя за извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2 и ал. 3.

(5) МАЕ Трейд не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) МАЕ Тлейд може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 19. С приемането на настоящите общи условия Потребителите изразяват съгласието си за сключване на договор от разстояние.

V. Сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 20. (1) Чрез електронна поръчка от Електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки (продукти), които системата позволява да бъдат добавяни в Количката с продукти на Потребителя.

(2) Количката с продукти е функционалност на Електронния магазин, която позволява на Потребителя да добавя избраните от него стоки (продукти), да ги преглежда и редактира (премахва, добавя, променя количеството) и да прави поръчки.

Чл. 21. (1) Потребителите използват интерфейса на страницата на Електронния магазин, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите стоки (продукти) в него.

(2) Договорът се сключва на български език и включва като неразделна част настоящите Общи условия, достъпни на сайта на Електронния магазин.

(3) Страна по договора е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт (профил) на Потребителя в Електронния магазин, а при първа поръчка без регистрация – данните, въведени от Потребителя в Електронния магазин при поръчката.

(4) МАЕ Трейд включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при МАЕ Трейд или приемането на Общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в Сайта на МАЕ Трейд. Договорът за покупко-продажба на стока (продукт) се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на МАЕ Трейд (формата за поръчки).

(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, МАЕ Трейд изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) Доставката на поръчаните от Потребителя стоки (продукти) от Електронния магазин се извършва на посочения от Потребителя адрес за доставка. МАЕ Трейд и авторите не носят отговорност, в случай че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 22. Потребителят сключва договор за покупко-продажба на стоки от Електронния магазин по следната процедура:

Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в Електронния магазин или чрез заявяване на стока (продукт), без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с потребителско име и парола или друг начин за идентификация, включен във функционалностите на Електронния магазин;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки (продукти) в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки (продекти) за покупка (чрез Количката с продукти);
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената (ако е предвидено от МАЕ Трейд);
Потвърждение на поръчката.
(2) Потребителите могат да сключат договор за покупко-продажба и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на Електронния магазин. След първата такава поръчка автоматично им се създава потребителски профил в Електронния магазин за следващи поръчки.

Чл. 23. (1) Независимо, че стоките (продуктите) са заявени в Електронния магазин с едно електронно изявление на Потребителя, за тях се сключват отделни договори за покупко-продажба.

(2) Ако Потребителят е поръчал стоки (продукти) на различни автори с едно електронно изявление, доставката на всяка стока (продукт) се организира и извършва от съответния автор, тоест Потребителят може да получи няколко пратки от различни автори за стоки (продукти), които е заявил с една поръчка.

Чл. 24. (1) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват поотделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

(2) При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е длъжен да посочва точно и недвусмислено договора (номера на поръчката) и стоката (продукта), по отношение на която упражнява правата си.

Чл. 25. (1) При извършване на поръчка на стоки (продукти) чрез интерфейса на Електронния магазин, след натискане на бутона „Поръчай“ на страницата на Количката с продукти, Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила.

(2) Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаването на това потвърждение се счита, че договорът за покупко-продажба е сключен.

Чл. 26. (1) МАЕ Трейд си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки, в случай че стоките (продуктите), които са предмет на договора, не са налични, са с дефекти, не могат да бъдат изработени от автора в посочения срок и др., без да дължи каквито и да било неустойки и обезщетения за неизпълнението на договора за покупко-продажба.

(2) МАЕ Трейд уведомява Потребителя за събитието по ал. 1 чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефон за връзка във формата за поръчки.

(3) Преди изпращането на поръчаната стока (продукт), МАЕ Трейд и авторите имат право да се свържат с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката или доставката.

VI. Доставка, отказ от поръчка, връщане или замяна на закупени стоки (продукти)

Чл. 27. (1) Доставката и предаването на стоката (продукта) на Потребителя се организира от МАЕ Трейд за стоки (продукти) по чл. 11, ал. 2 по-горе или от автора за стоки (продукти) по чл. 11, ал. 3 по-горе чрез посредничеството на куриерски фирми в определения при сключването на договора срок или информация поместена на интерфейса на Електронния магазин.

(2) Ако срокът за доставка по ал. 1 не е изрично упоменат между страните при сключването на договора, доставката и предаването на стоката (продукта) се организира от МАЕ Трейд за стоки (продукти) по чл. 11, ал. 2 по-горе или от автора за стоки (продукти) по чл. 11, ал. 3 по-горе в разумен срок, но не по късно от 1 месец.

(3) Подробно описание на процедурата по доставка се съдържа в раздел „Доставка и плащане“ на Сайта.

Чл. 28. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката (продукта), предмет на договора за покупко-продажба, в момента на предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията му да уведоми за това МАЕ Трейд на support@moderncraft.bg и да върне стоката (продукта) незабавно, попълвайки необходимите документи за връщане, които представляват неразделна част от пратката (заедно с бланка за връщане по образец, достъпен в раздел „Рекламация и връщане“ на Сайта).

(2) Ако Потребителят не уведоми незабавно МАЕ Трейд по указания начин и съответно не върне стоката (продукта) съгласно ал. 1, стоката (продуктът) се счита за одобрена от Потребителя и съответстваща на изискванията му.

Чл. 29. МАЕ Трейд не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидило и не е бил длъжно да предвиди – включително, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрол, включително куриерски услуги.

Чл. 30. Стоки (продукти), които не са били взети от Потребителя в максималния срок за получаване на куриерска пратка съгласно условията на куриерската фирма, се връщат на подателя (МАЕ Трейд или автора), без МАЕ Трейд или автора да дължат каквито и да било неустойки или обезщетения на Потребителя, а договорът за покупко-продажба се счита за прекратен.

Чл. 31. Плащането се извършва от Потребителя чрез пощенски паричен превод/наложен платеж при получаването на стоката (продукта) от куриер. Потребителят трябва да заплати цената на получените стоки (продукти) на МАЕ Трейд или автора, в зависимост от това от кого му е изпратена пратката, плюс цената за доставка на куриера. Всички плащания са в български лева. Куриерът издава документ (касов бон) на Потребителя за извършеното плащане чрез пощенски паричен превод/наложен платеж.

Чл. 32. (1) В срок до 14 дни от датата на доставка на поръчаните стоки (продукти) Потребителят може без причина да ги върне, при следните условия:

стоката (продуктът) е в оригиналната си опаковка;
стоката (продуктът) няма зацапване или следи от употреба;
стоката (продуктът) е придружен от оригиналния документ, с който е получена поръчката;
разходите по връщането на стоката (продукта) са заплатени от Потребителя.
(2) За да се откаже от договора за покупко-продажба, Потребителят е длъжен да изпрати уведомление на МАЕ Трейд support@moderncraft.bg и да изпрати обратно стоката (продуктът) на неговия изпращач (МАЕ Трейд или автор в зависимост от това от кого е получил стоката (продуктът)) не по-късно от 14 дни от датата, на която е уведомил МАЕ Трейд за своя отказ.

(3) В случай на отказ от поръчката, Потребителят може да замени стоките (продуктите) с други или да поиска възстановяване на заплатената сума.

(4) Стоката (продуктът) трябва да бъде придружен от Бланка за връщане или замяна на стока (продукт) по образец, достъпен в Електронния магазин.

(5) Цената на стоката (продуктът) се възстановява на Потребителя от МАЕ Трейд или от автора (в зависимост от това кое е изпратил стоката (продуктът) на Потребителя и кой е получил плащането на цената от него) само по банков път по посочена в бланката по ал. 4 лична сметка на Потребителя в срок до 14 дни от датата, на която МАЕ Трейд или авторът са получили стоката (продукта). МАЕ Трейд не носи отговорност за грешно попълнени банкови данни от Потребителя.

(6) Разноските за връщане и замяна на стоката (продукта) са за сметка на Потребителя. В случай че Потребителят не е поел разноските за връщане на стоките (продуктите), МАЕ Трейд или авторът има право да удържи транспортните разходи от сумата за възстановяване. (7) Възстановява се само стойността на стоките (продуктите) без стойността на доставката.

(8) Подробно описание на процедурата по връщане на стока е достъпно за Потребителите в раздел „Рекламация и връщане“ на Сайта.

Чл. 33. (1) МАЕ Трейд си запазва правото да не уважи искането на Потребителя в случаите на неправомерна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация.

(2) Рекламации не се приемат в следните случаи:

Преждевременно износване вследствие на експлоатация в екстремни условия;
Изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване/пране;
Не са спазени указанията за правилна поддръжка.
(3) Рекламациите се предявяват от Потребителя към МАЕ Трейд по механизма на чл. 30 по-горе.

(4) Всички разходи за куриерски услуги, свързани с доставката, връщането, замяната на стоки (продукти) са за сметка на Потребителя.

(5) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката (продукта), когато МАЕ Трейд се съгласи да бъде извършена замяна на стоката (продукта) с нова или да се поправи стоката (продукта) в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

VII. Други условия

Чл. 34. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на МАЕ Трейд или на техните собственици, които са ги предоставили на МАЕ Трейд за публикуване в Сайта. Всички търговски марки, цитирани в Сайта, принадлежат на техните собственици. Зареждането или отпечатването на страници от Сайта е допустимо, в случай че не се нарушава Законът за авторското право и сродните му права. Потребителите на Сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на МАЕ Трейд. Потребителите на Сайта нямат право да създават копия на стоки (продукти), публикувани на или закупени от Сайта.

Чл. 35. Всички спорове между МАЕ Трейд и Потребителите ще бъдат решавани доброволно и в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на съгласие спорът може да бъде отнесен до компетентния съд или до Комисията за защита на потребителите. Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да решите спора извънсъдебно чрез заявление до помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите или чрез европейската онлайн платформа за решаване на спорове тук: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG/

Настоящите Общи условия са приети на и влизат в сила от 08.11.2021 г.